wradlib.zonalstats.ZonalStatsPoint.zdata#

property ZonalStatsPoint.zdata#