wradlib.zonalstats.ZonalStatsPoint.zdata

ZonalStatsPoint.zdata