wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.w

ZonalStatsBase.w