wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.w#

property ZonalStatsBase.w#