wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.zdata

ZonalStatsBase.zdata