wradlib.io.iris.IrisCartesianProductFile.name#

IrisCartesianProductFile.name = '_structure_header'#