wradlib.trafo.SBandToKu.rain#

SBandToKu.rain = array([-1.50393e+00,  1.07274e+00,  1.65393e-04])#