wradlib.io.xarray.WradlibVariable.dimensions#

property WradlibVariable.dimensions#