wradlib.zonalstats.ZonalStatsPoly.zdata#

property ZonalStatsPoly.zdata#