wradlib.zonalstats.ZonalStatsPoint.zdata

wradlib.zonalstats.ZonalStatsPoint.zdata#

property ZonalStatsPoint.zdata#