wradlib.trafo.KuBandToS.snow

Contents

wradlib.trafo.KuBandToS.snow#

KuBandToS.snow = array([[ 4.78e-02,  4.12e-02,  8.12e-02,  1.59e-01,  2.87e-01,  4.93e-01,          8.16e-01,  1.31e+00,  2.01e+00,  2.82e+00,  1.74e-01],        [ 1.23e-02,  3.66e-03,  2.00e-03,  9.42e-04,  5.29e-04,  5.96e-04,          1.22e-03,  2.11e-03,  3.34e-03,  5.33e-03,  1.35e-02],        [-3.50e-04,  1.17e-03,  1.04e-03,  8.16e-04,  6.59e-04,  5.85e-04,          6.13e-04,  7.01e-04,  8.24e-04,  1.01e-03, -1.38e-03],        [-3.30e-05, -8.08e-05, -6.44e-05, -4.97e-05, -4.15e-05, -3.89e-05,         -4.15e-05, -4.58e-05, -5.06e-05, -5.78e-05,  4.74e-05],        [ 4.27e-07,  9.25e-07,  7.41e-07,  6.13e-07,  5.80e-07,  6.16e-07,          7.12e-07,  8.22e-07,  9.39e-07,  1.10e-06,  0.00e+00]])#