wradlib.io.xarray.WradlibVariable.attributes

wradlib.io.xarray.WradlibVariable.attributes#

property WradlibVariable.attributes#