wradlib.io.iris.IrisCartesianProductFile.len

wradlib.io.iris.IrisCartesianProductFile.len#

IrisCartesianProductFile.len = 12#