wradlib.io.backends.RadolanBackendEntrypoint.url

wradlib.io.backends.RadolanBackendEntrypoint.url#

RadolanBackendEntrypoint.url: ClassVar[str] = 'https://docs.wradlib.org/en/stable/notebooks/fileio/backends/radolan_backend.html'#