wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.zdata

wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.zdata#

property ZonalStatsBase.zdata#