wradlib.zonalstats.ZonalStatsPoly.zdata

ZonalStatsPoly.zdata