wradlib.io.xarray.WradlibVariable.data

wradlib.io.xarray.WradlibVariable.data#

property WradlibVariable.data#