wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.check_empty

wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.check_empty#

ZonalStatsBase.check_empty()[source]#