wradlib.io.xarray_depr.XRadVolume.what

property XRadVolume.what

Return attributes of what-group.