wradlib.io.xarray_depr.XRadVolume.to_cfradial2

XRadVolume.to_cfradial2(filename, timestep=0)

Save volume to CfRadial2 compliant file.

Parameters
  • filename (str) – Name of the output file

  • timestep (int) – timestep wanted volume