wradlib.io.xarray.to_cfradial2

wradlib.io.xarray.to_cfradial2(volume, filename, timestep=None, engine=None)

Save RadarVolume/XRadVol/XRadVolume to CfRadial2.0 compliant file.

Parameters