wradlib.io.xarray.to_cfradial2

wradlib.io.xarray.to_cfradial2(volume, filename, timestep=None)

Save RadarVolume/XRadVol/XRadVolume to CfRadial2.0 compliant file.

Parameters
  • volume (RadarVolume/XRadVol/XRadVolume object) –

  • filename (str) – output filename

  • timestep (int) – timestep of wanted volume