wradlib.io.xarray.to_cfradial2

wradlib.io.xarray.to_cfradial2(volume, filename)

Save XRadVol to CfRadial2.0 compliant file.

Parameters:
  • volume (XRadVol object) –
  • filename (str) – output filename