wradlib.io.xarray.XRadVolume.where

XRadVolume.where

Return attributes of where-group.