wradlib.io.xarray.XRadVolume.siteΒΆ

property XRadVolume.siteΒΆ

Return coordinates of radar site.