wradlib.io.xarray.XRadVolume.reverse

XRadVolume.reverse()

S.reverse() – reverse IN PLACE