wradlib.io.xarray.XRadVolume.how

XRadVolume.how

Return attributes of how-group.