wradlib.io.xarray.XRadVolume.groups

property XRadVolume.groups

Return list of available groups.