wradlib.io.xarray.XRadVol.to_odim

XRadVol.to_odim(filename)

Save volume to ODIM_H5/V2_2 compliant file.

filename : str
Name of the output file