wradlib.io.xarray.XRadVol.to_cfradial2

XRadVol.to_cfradial2(filename)

Save volume to CfRadial2.0 compliant file.

Parameters:filename (str) – Name of the output file