wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.parent

XRadTimeSeries.parent

Return parent object.