wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.groups

XRadTimeSeries.groups

Return list of available groups.