wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.filename

XRadTimeSeries.filename

Return filename group belongs to.