wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.engine

XRadTimeSeries.engine

Return engine used for accessing data