wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.data

XRadTimeSeries.data