wradlib.io.xarray.XRadMoment.where

XRadMoment.where

Return attributes of where-group.