wradlib.io.xarray.XRadMoment.time

XRadMoment.time

Return sweep time.