wradlib.io.xarray.XRadMoment.filename

XRadMoment.filename

Return filename group belongs to.