wradlib.io.xarray.OdimH5.sweep_names

OdimH5.sweep_names