wradlib.io.xarray.CfRadial.to_cfradial2

CfRadial.to_cfradial2(filename)

Save volume to CfRadial2.0 compliant file.

filename : str
Name of the output file