wradlib.io.iris.IrisRecordFile.structure_size

IrisRecordFile.structure_size