wradlib.io.iris.IrisRecordFile.rawdata

IrisRecordFile.rawdata

Returns rawdata switch.