wradlib.io.iris.IrisRecordFile.loaddata

IrisRecordFile.loaddata

Returns loaddata switch.