wradlib.io.iris.IrisRecordFile.filepos

IrisRecordFile.filepos