wradlib.io.iris.IrisRecordFile.data_type

IrisRecordFile.data_type

Returns product configuration data type.