wradlib.io.iris.IrisRecordFile.data

IrisRecordFile.data