wradlib.io.iris.IrisRecord.pos

IrisRecord.pos

Returns current byte offset.