wradlib.io.iris.IrisRawFile.structure_size

IrisRawFile.structure_size