wradlib.io.backends.RadolanBackendEntrypoint.open_dataset_parameters

RadolanBackendEntrypoint.open_dataset_parameters: Optional[Tuple] = None

list of open_dataset method parameters