wradlib.io.xarray.XRadVolume.what

property XRadVolume.what

Return attributes of what-group.