wradlib.io.xarray.XRadVolume.site

property XRadVolume.site

Return coordinates of radar site.