wradlib.io.xarray.XRadVolume.parent

property XRadVolume.parent

Return parent object.