wradlib.io.xarray.XRadVolume.how

property XRadVolume.how

Return attributes of how-group.