wradlib.io.xarray.XRadVolume.filename

property XRadVolume.filename

Return filename group belongs to.